Slovník pojmov

Definície pojmov, s ktorými v email marketingu stretnete. Mnohé tieto výrazy budeme používať pri komunikácii s Vami aj my a nájdete ich aj priamo v aplikácii Mailissimo.

A/B testovanie
Testovanie odoslaných e-mailov prostredníctvom vytvorenia dvoch mierne odlišných verzií (verzia A a verzia B) za účelom zvýšenia efektivity a účinnosti kampaní. Po spracovaní štatistických výsledkov je možné vyhodnotiť účinnosť jednotlivých verzií a upraviť tak celkovú stratégiu ďalších reklamných mailov. Testuje sa napríklad dizajn, texty, predmet správy a podobne.
API
Z anglického Application Programming Interface (rozhranie pre programovanie aplikácií). Tento termín je používaný v programovaní. Ide o zbierku funkcií a tried (ale aj iných programov), ktoré určujú akým spôsobom sa majú použiť funkcie zo zdrojového kódu externého programu. Prostredníctvom API je možné využiť funkcie externého programu (aplikácie) vo vlastnom programe (aplikácii).
CSV súbor
CSV (Comma-separated values, hodnoty oddelené čiarkami) je jednoduchý súborový formát určený pre výmenu tabuľkových dát. Súbor vo formáte CSV sa skladá z riadkov, v ktorých sú jednotlivé položky oddelené čiarkou (,). Hotnoty položiek môžu byť uzavreté do úvodzoviek ("), čo umožňuje aby samotný text položky obsahoval čiarky.
Direct e-mail
Reklamný e-mail rozosielaný zaregistrovaným odberateľom. Na rozdiel od newslettera sa pod direct e-mailom rozumie predovšetkým nepravidelné odoslanie špecifických reklamných kampaní.
Double opt-in
Spôsob registrácie na odoberanie e-mailových správ, ktorý overuje vlastníctvo e-mailovej adresy po vyplnení a odoslaní registračného formulára prostredníctvom návštevy odkazu uvedeného v potvrdzovacej správe, ktorá je po vyplnení formulára odoslaná na registrovanú e-mailovú adresu.
Drag & Drop
Ťahaj a pusti alebo ťahaj a pusť alebo potiahni a pusť/pusti (ang. drag and drop) je technika používaná v grafických prostrediach pri premiestňovaní objektov alebo úprave tvarov pomocou myši spočívajúca v tom, že sa stlačí a drží stlačené tlačidlo myši pri jej súčasnom posúvaní po podložke a v cieľovom bode sa tlačidlo pustí.
Elektronická vizitka (vCard)
Elektronická vizitka (vCard)je súborový formát pre výmenu osobných dát, predovšetkým elektronické obchodné vizitky. Elektronické vizitky sú najčastejšie priložené v e-mail správach, ale môžu sa vymieňať aj inými cestami, napríklad prostredníctvom internetových stránok. Môžu obsahovať meno a priezvisko, adresy, telefónne čísla, internetové adresy, logá a fotografie. Súbory vCard sú ukladané vo formáte VCF.
E-mailový klient
Počítačový program používaný na prácu s e-mailovými správami. Môže byť nainštalovaný na osobnom počítači (MS Outlook Express, MS Outlook, Mozilla Thunderbird a podobne) alebo môže mať formu internetovej aplikácie prístupnej prostredníctvom internetového prehliadača (Post.sk, Gmail a podobne).
Flash
Flash je grafický vektorový program s vlastným formátom vo vlastníctve spoločnosti Adobe. Používa sa predovšetkým na tvorbu (prevažne internetových) interaktívnych animácií, prezentácií, hier a v poslednej dobe i na tvorbu videa.
HTML
Hypertextový značkový jazyk (z anglického HyperText Markup Language) je značkový jazyk určený na vytváranie internetových stránok a iných informácií zobraziteľných v internetovom prehliadači.
Hypertextové odkazy (hyperlinky)
V oblasti internetu predstavuje hyperlinka (alebo linka) referenciu na dokument, ktorý je prostredníctvom nej prístupný pre čitateľa. Takáto referencia smeruje buď na celý dokument (stránku) alebo na špecifickú časť (element) v rámci dokumentu (stránky).
Internetová doména
Internetová doména (doménové meno) je jednoznačné meno (identifikátor) počítača (servera) nebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené do internetu. Príkladom internetovej domény je www.example.com.
JavaScript
JavaScript, je skriptovací programovací jazyk. Jazyk je používaný najmä pri tvorbe webových stránok, ktorým pridáva špecifickú funkcionalitu a dynamiku.
Klientská aplikácia
Administračné rozhranie systému Mailissimo, prostredníctvom ktorého môže klient ovládať a používať všetky jeho funkcie.
Kódovanie
V našich textoch kódovanie predstavuje tvorbu HTML kódu, respektíve vytvorenie HTML varianty grafického návrhu šablóny reklamného e-mailu alebo newsletteru.
Mail server
Program zabezpečujúci výmenu e-mailových správ, a teda ich príjmanie a odosielanie na adresáta. Mail server je aplikácia, ktorá je poskytovaná prevádzkovateľom web hostingu (či už externým alebo vlastným).
Mailing list
Anglický pojem pre zoznam e-mailových adries, tiež nazývaný databáza e-mailových kontaktov.
Newsletter
Anglický pojem, ktorý je možné preložiť ako "Novinky do mailu" alebo "Spravodaj". Newsletter je teda pravidelné spravodajstvo, pre odoberanie ktorého sa užívatelia dobrovoľne zaregistrujú (predovšetkým prostredníctvom formulára na internetovej stránke).
Odregistrovanie
Funkcionalita, ktorá jednoduchým spôsobom umožňuje odhlásenie e-mailovej adresy z odoberania noviniek a reklamných správ.
SEO
Optimalizácia pre vyhľadávače (z anglického Search Engine Optimisation). Súbor techník a činností smerujúcich k zlepšeniu pozícií vo výsledkoch vyhľadávania pri relevantných kľúčových slovách.
Single opt-in
Spôsob registrácie na odoberanie e-mailových správ, ktorý neoveruje vlastníctvo e-mailovej adresy po vyplnení a odoslaní registračného formulára.
Spam
Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako reklama.
Web hosting
Služba web hosting predstavuje prenájom miesta na pre internetové stránky na internetovom serveri. Prenajímateľ býva označovaný ako poskytovateľ web hostingu.
Whitelisting
Proces zaradenia na "bielu listinu" (anglicky White List). Jedná sa o autorizovanie (udelenie súhlasu, povolenie prístupu) pre konkrétnu e-mailovú adresu tak, aby nebola automaticky blokovaná spamovými filtrami.
WYSIWYG editor
WYSIWYG (z angl. What You See Is What You Get: čo vidíš, to dostaneš - dosl. preklad) je princíp verného prenosu vizuálnej informácie, resp. informácie modelovanej na počítači do reality tak, že zodpovedá presne modelovanému obrazu s čo najmenším, resp. nebadateľným skreslením. WYSIWYG editor je nástroj, ktorý podobne ako MS Word poskytuje jednoduchú obsluhu pri tvorbe a formátovaní textov prostredníctvom ikon a iných funkcií.
XML
XML znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý je určený predovšetkým na výmenu údajov medzi aplikáciami a na publikovanie dokumentov.
Musíte urgovať neplatičov?